Publikace pobočky

Zpravodaj pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 1], 1973, 36 s.

Usnesení vlády ČSR ze den 28. 4. 1971 č. 90 ke zprávě o vztahu státních a hospodářských orgánů k České vědeckotechnické společnosti a Českému komitétu pro vědecké řízení, s. 3-4; Ve Státním ústředním archivu byla založena pobočka ČVTS, s. 5-17; Poznatky získané v Maďarském archivu a u n. p. Pentacon v NDR, s. 18-25; Z činnosti bývalé pobočky ČVTS na FMV, s. 26-27; Odborné akce ČVTS v r. 1973, s. 28-32; Reprografie, s. 33-36.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 2], 1973, 40 s.

Dosavadní činnost pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu, s. 1-6; II. sjezd České vědeckotechnické společnosti, s. 7-27; Zpráva ze semináře o reprografii, s. 28-30; Zprávy; A. Shalin, Železnatoduběnkové inkousty – jejich povaha a regenerace, s. 36-38.

Zpravodaj pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 3], 1974, 127 s.

Zápis z výroční členské schůze pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu Praha, konané dne 9. dubna 1974 v Praze 1, Karmelitská 2, s. 1-36; Milan Petřík, Jak dál v novém funkčním období ve skupině reprografie, s. 37-45; Josef Hezl, Problémy s plynováním archivních budov, s. 46-52; Jaroslav Vrbata, Trvalá dokumentární hodnota, s. 53-116; Zprávy.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 4], 1974, 71 s.

Informace o plenární schůzi ČVTS 10.-11. 6. 1974 a o společné slavnostní schůzi ústřední rady ČSVTS a rad ČVTS a SVTS v Banské Bystrici 5.-6. září 1974, s. 1-6; Jaroslav Vrbata, K zajištění podmínek pro uskutečnění komplexní racionalizace ve Státním ústředním archivu, s. 7-47; J. Cikánek, Informace VZH, s. 48-49; Stanislav Biman, Poznatky skupiny ochrany a ukládání archiválií ze studijního zájezdu do Polské lidové republiky, s. 50-52; M. Přibilová, Poznatky z tematického zájezdu do PLR, s. 53-54; J. Honc, Výpočetní technika v AGAD Varšava, s. 55-57; J. Honc, Dvě schůzky skupiny pro informatiku a výpočetní techniku, s. 58-60; J. Šturz, Zpráva o konferenci vzduchotechnických zařízení v Ostravě, s. 61-62; R. Jiráňová – K. Dobiášová, Zpráva z celostátního semináře „Optické metody v průmyslu papíru a celulosy“, s. 63-64; Ivan Martinovský, III. technická konference: Povrchové zušlechťování papíru a kartonu, s. 65-66; M. Traxlerová, Zpráva o konání výstavy na téma „Literatura z oblasti informatiky ve fondech knihovny Státního ústředního archivu“, s. 67-68; Zpráva ze semináře o racionalizaci práce v odborných knihovnách, s. 69; Vítězslav Kudrna, Technické služby knihovnám, s. 70.

Zpravodaj pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 5], 1975, 86 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČVTS SÚA v r. 1974, s. 1-20; Jaroslav Vrbata, Úvahy o některých obecných problémech současného archivnictví, s. 21-77; Zprávy.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 6], 1975, 98 s.

Rudolf Rejman, Pomozme si sami, s. 1-17; Jaroslav Vrbata, Ústřední archivní areál, s. 18-48; László Szücs, Plánování budovy nového ústředního archivu (překlad Josef Hanesch), s. 49-62; Moderní archivní budovy (překlad Josef Hanesch), s. 63-97.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, [č. 7], 1976, 75 s.

Seminář „O konzervaci a restauraci historické knižní vazby“. Herlíkovice 27.-28. 1. 1976: František Martinek, Zahájení semináře a úvodní slovo, s. 2-4; dále Albín Kuthan, s. 5-11; Ivan Galamboš, s. 12-19; Radmila Jiráňová, s. 20-24; Jiřina Hanzlová, s. 25-27; Josef Škrobánek, s. 28-29; Anna Sedláková, s. 30-34; Karel Beránek, K opravám vazeb starých úředních a pomocných knih ve Státním ústředním archivu v Praze, s. 35-40; Helena Janouškovcová – Maria Přibilová – Zdenka Zelenková, s. 41-44; Eva Beránková, s. 45-47; Zdeněk Bičík, s. 48-51; Marie Marešová, s. 52-55; Věra Payerová, s. 56-58; F. Ryba, s. 59-62; Josef Nuhlíček, Knižní vazby v archivu, s. 63-68.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 8, 1976, 134 s.

Jana Baťková, Přehled československé literatury o využití informatiky v archivnictví, s. 1-34; Jaroslav Honc, Informace o ustavení pracovní skupiny AS MV s tématickým výzkumným úkolem „Rozpracování automatizovaného systému vyhledávání vědeckotechnických informací“, s. 35-37; Vladimír Smetáček – Josef Žabka, Použití moderních metod pořádání informací a zpracování dat v archivnictví a historii, s. 37-62; Jaroslav Honc – Helena Janderová, Návrh náplně a první zkušenosti s datakartou v SÚA, s. 62-70; Bibliografie; Zprávy.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 9, 1977, 115 s.

Přehled dosud vydaných Zpravodajů pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu, s. 1-11; Zpráva o činnosti pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu za rok 1976 a zaměření činnosti na r. 1977, s. 22-35; Josef Rajdl, Aplikace syntetických pryskyřic v oblasti památkové péče, s. 36-57; František Komora – Ferdinand Javorský, Tukovací a dezinfekčný prostriedok na kože, s. 58-64; František Komora – Ferdinand Javorský, Drevodekor, s. 65-84; František Křivánek, Hromadná a preventivní ochrana archivního materiálu, s. 85-89; Bohuslav Skorkovský, Výzkum „nemocí“ archivních materiálů, způsobených mikroorganismy, s. 90-109; F. Javorský – O. Mahďáková – F. Komora, Petrifikační prostředek s ochranným účinkem proti biologickým škůdcům, s. 110-116.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 10, 1977, 87 s.

Jana Baťková, Mikrofilmování archiválií v Maďarském národním archivu, s. 1-26; Karel Jiskra, Příspěvek k využití reprografické techniky ve státních archivech, s. 38-47; Bibliografie; Zprávy.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 11, 1977, 47 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1977 a zaměření činnosti pobočky na rok 1978, s. 1-20; B. Svatoň – J. Turek, Manipulace s materiálem v depozitáři SÚA v Broumově, s. 21-47.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 12, 1978, 79 s.

Tomáš Kalina, Stavební úpravy a vnitřní technické zařízení ve správních archivech centrálních institucí v NDR, s. 1-10; Jana Šturzová, Archivní budovy ve Francii, s. 11-16; Józef Szekeres, Nová budova bělehradského městského archivu, s. 17-25; Věra Beránková, K otázce plesnivění pergamenových listin a boje proti němu, s. 27-35; Vlasta Požárková, Sledování vlhkosti a rozšíření plísní v depotech I. oddělení SÚA, s. 36-37; Alexandra Špiritová, Několik poznámek k vlhkosti depositáře Státního ústředního archivu na Malostranském náměstí (krypta), s. 38-40; Zprávy; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 13, 1979, 145 s.

Jaroslav Honc, Společné snahy a zájmy o výpočetní techniku ve Státním ústředním archivu a ve skupině pobočky ČSVTS 1969-1978, s. 2-8; Jiří Pešek, Historici, archiváři a počítače, s. 9-26; Vácslav Babička, Dálkový přenos dat a jeho možná aplikace na archivní informační systém, s. 27-45; Otakar Havlín, Patenty v automatizovaném informačním systému vyhledávání vědeckotechnické dokumentace, s. 46-48; Milan Skřivánek, Tezaury a inventáře v archivech NDR, s. 49-54; Bohumil Ježek, Výpočetní technika a racionalizace v předních pojišťovnách kapitalistických zemí a pojišťovny jako průkopníci technického pokroku, s. 55-78; Zdeněk Šamberger, Na okraj použití výpočetní techniky a tezaurů při katalogizaci archivních dokumentů, s. 79-92; Zprávy; Milan Skřivánek, Ke zpracování zápisů o schůzích rad a plén okresních národních výborů, s. 101-113; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 14, 1979, 204 s.

Výroční zpráva pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1978 a plán činnosti pro letošní rok, s. 1-10; Jaroslav Vrbata, K některým obecným otázkám výběru archiválií, s. 12-67; Karel Jiskra, Stručné porovnání způsobů kopírování mikrofilmu ze svitku na svitek, s. 68-74; Ivan Chalupecký, Náhradné mikrofilmovanie, príprava EDVA, racionalizácia, s. 75-78; Josef Žabka, Práce na budování automatizovaného informačního systému ve Státním ústředním archivu, s. 79-81; Vladimír Smetáček – Vladimír Voznička, Koncepce budování informačního systému v oboru archivnictví, s. 81-99; Vácslav Babička, Archivy a informatika ve Francii, s. 100-157; Charles M. Dollar, Posuzování strojem snímatelných záznamů, s. 158-170; Karel Bolomský – Tomáš Kalina, Příspěvek k problematice adaptací a vnitřního zařízení budov pro archivní účely, s. 172-177; Alena Balcarová – Věra Helešicová, Zpráva o exkurzi po západočeských archivech, s. 177-182; Vácslav Babička, Několik poznámek o archivních budovách a ochraně a ukládání archiválií ve Francii, s. 182-193; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 15, 1979, 145 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1979 a plán činnosti na další období, s. 1-21; Stanislav Biman, Budapešťské archivní budovy, s. 24-30; Vácslav Babička, Informační systém BADADUQ, s. 31-43; Základní principy tvorby automatizovaných systémů vyhledávání informací v dokumentech státních archivů SSSR, s. 47-63; Základní principy budování automatizovaného informačního systému v československém archivnictví, s. 64-76; Zprávy; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 16, 1980, 196 s.

Tomáš Kalina, Archivní budovy ve Francii po druhé světové válce, s. 2-175; Zprávy; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 17, 1980, 99 s.

IV. celostátní seminář restaurátorů a historiků. Hřensko 12.-14. 5. 1981: František Martinek, Vědeckotechnický rozvoj na úseku konzervace a restaurování písemných dokumentů, s. 1-16; Hana Horáková, Gamma záření pro dezinfekci archivních dokumentů, s. 17-23; Jozef Hanus, Vstupná dezinfekcia dokumentov v Štátnom ústrednom archíve SSR v Bratislavě, s. 24-31; Bruno Höge, Nová metoda laminování papíru, s. 32-35; Bruno Höge, Tónování papíru, s. 36-37; Ivan Galamboš, Technologický postup pri reštaurovaní velkoformátového plagátu Alfonsa Muchu, s. 38-45; Mária Přibilová, Restaurace a konzervace voskových pečetí, s. 46-48; Jiřina Hanzlová, Zkušenosti z aplikace technologie konzervace kožených třísločiněných vazeb, s. 49-51; Radmila Jiráňová, Zásady při konzervaci a restauraci historické knižní vazby, s. 52-59; Hana Horáková, Využití polyvinylbutyralu a polyakrylamidu pro impregnaci papírových dokumentů, s. 60-61; Bohuslav Skorkovský, Mikroorganismy na čistém papíru, s. 62-75; Bohuslav Skorkovský, Některé fysikální metody určené k potlačování mikroorganismů, s. 76-92; Bohuslav Skorkovský, Nový dezinfekční prostředek, s. 93; Jaroslav Vrbata, Teoretické základy péče o historickou dokumentaci se zvláštním zřetelem k jejímu fyzickému zabezpečení, s. 94-99.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 18, 1981, 152 s.

Seminář o archivních informačních systémech. Praha 11.-12. 3. 1981: Vladimír Smetáček, Archivnictví a informační systémy, s. 4-13; Helena Sýkorová – Karel Beránek, Pojetí archivu jako informačního systému, s. 14-23; Tomáš Fiala, Zahraniční zkušenosti s využitím výpočetní techniky v archivnictví angloamerické oblasti a SSSR, s. 24-31; Josef Žabka, Informatika v archivech NDR, s. 32-36; Josef Žabka, Informatika v polských archivech, s. 37-46; Vácslav Babička, Automatizace v západoněmeckém a francouzském archivnictví, s. 47-67; Jaroslav Vrbata, Cíle a možnosti využití informatiky a výpočetní techniky v archivech ČSR, s. 68-76; Vladimír Voznička, K některým teoreticko-metodologickým a praktickým aspektům tvorby tezauru pro ARCHAIS, s. 77-83; Tomáš Fiala, Připomínky k experimentální verzi archivního tezauru, s. 84-86; Vácslav Babička – Tomáš Kalina, Jednotný formulář archivního inventáře, s. 87-147.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 19, 1981, 174 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČVTS při Státním ústředním archivu v Praze v roce 1980 a plán politickoodborné činnosti v roce 1981, s. 5-28; Jaroslav Vrbata, Vývojové tendence v současném archivnictví, s. 29-44; Robert Henri Bautier, Kam spějí archivy ve světě, s. 45-58; Jiří Kruliš – Tomáš Kalina, Psychologie práce v archivech, s. 61-79; Vácslav Babička, Ohlédnutí za seminářem k 25. výročí Státního ústředního archivu v Praze, s. 82-111; Zprávy; Bibliografie.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 20, 1982, 172 s.

Zpravodaj pobočky ČSVTS – Státní ústřední archiv. Obsah ročníků 1-19, s. 9-39; Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze v roce 1981 a zaměření plánu politickoodborné činnosti v roce 1982, s. 40-50; Tomáš Tayerle, Podlahy, s. 51-68; František Hubáček, Vlhkost vzduchu – její měření a regulace, s. 69-76; Stanovení fyzikálních a chemických parametrů optimálního skladiště uchovávajícího velké množství papírového materiálu, s. 77-84; Normy, směrnice a metodická doporučení pro výstavbu a zařizování archivních budov, pro ukládání a vystavování archivních dokumentů, s. 85-151; Tomáš Kalina, Ještě k psychologii práce v archivech, s. 152-153; Zprávy.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 21, 1982, 207 s.

Jiří Široký, Mikrografie – racionalizační nástroj archivářské práce, s. 3-65; Tomáš Kalina, Mikrofiš – jedna z cest k archivním pomůckám nové generace, s. 66-109; Materiály: Mikrofilm v archivech – aspekty teoretické, s. 110-135 (přeložili Vácslav Babička – Tomáš Kalina); Ivan Cloulas, Organizace a činnost oddělení archivní informatiky Federálního archivu USA (přeložil Vácslav Babička), s. 136-146; Horst Romeyk, Novější zkušenosti se zhotovováním rejstříků v archivu (přeložil Karel Beránek), s. 147-157; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 22, 1982, 230 s.

Ivan Martinovský, Pracovní skupina Archivní správy Ministerstva vnitra ČSR pro konzervaci a ochranu archiválií v letech 1976-1982, s. 1-14; František Kučera, Úkoly konzervátorov Univerzitnej knižnice v Bratislave, s. 15-17; Jiří Zelinger, Zkušenosti ze zahraničních pracovišť konzervace papíru, s. 18-32; Jiří Neuvirt, Zkušební metody pro papír využitelné v konzervační laboratoři, s. 33-40; Miroslav Široký, Metody měření papíru vhodné pro konzervátorskou praxi, s. 41-52; Marie Marešová, Vliv kyselosti ovzduší na degradaci papíru, s. 53-60; Jozef Hanus, K používaniu niektorých lepidiel pri konzervovaní a reštaurovaní papiera, s. 62-80; Bruno Höge, Porovnání dvou receptur pro laminování papíru, s. 81-83; František Křivánek, Konzervace a restaurace pergamenu a voskových pečetí, s. 84-90; Karel Pirník, Pokročilé technologické postupy úprav kožených vazeb, s. 91-100; Juraj Urban, Možnosti radiační techniky při asanaci napadených knihovnických fondů a archiválií, s. 101-105; Jiří Skalský, Povrchová úprava dřeva, s. 106-109; Vít Mynář, Praktické poznatky využití impregnačních látek při výstavbě muzea ÚLU Strážnice, s. 110-117; Tomáš Kalina, Prefabrikované konstrukční systémy v archivní výstavbě z hlediska zajištění podmínek pro uložení archiválií, s. 118-200; Jaroslav Vrbata, Archivní tabulky, s. 201-228; + příloha Pátý seminář restaurátorů a historiků. Strážnice 26.-28. 4. 1983: František Martinek, Současné podmínky a perspektivy archivní konzervace, s. 2-10; Alois Orlita – František Martinek, Devitalizace plísňových zárodků na archiváliích, s. 11-20; Milan Volek – Anna Skalská, Odlévací a reprodukční hmoty, s. 21-26; Ivan Galamboš, Uplatnenie princípov diplomatiky pri konzervovaní a reštaurovaní historických archívnych dokumentov, s. 27-36; Ivan Hlaváček, Archivář a historik, zejména pomocněvědný historik, a konzervační praxe, s. 37-45.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 23, 1983, 168 s.

Josef Procházka, Typizace ve výstavbě jako racionalizační metoda, s. 1-11; Tomáš Tayerle, Izolace proti vodě, s. 12-32; Materiály: Normy, směrnice a metodická doporučení pro výstavbu a zařizování archivních budov a pro ukládání a vystavování archivních dokumentů. Srovnávací edice (redakce Tomáš Kalina), s. 33-95; Vladimír Hrubý, Hygienický režim v depotech I. oddělení Státního ústředního archivu, s. 96-101; Tomáš Kalina, K umístění měřících klimatických přístrojů vně archivní budovy, s. 102-109; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 24, 1983, 151 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1982 a návrh plánu politickoodborné činnosti na rok 1983, s. 5-24; Za Vlastou Tikalovou, s. 25-26; Zdeněk Kirschner – Petr Piťha, Možnosti automatizace práce s textem a její lingvistické předpoklady, s. 27-58; Vácslav Babička – Václav Podaný, Metodika plánovitého získávání písemných pozůstalostí do státních archivů, s. 59-72; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 25, 1983, 262 s.

Jaroslav Vrbata, Mezinárodní postavení sovětské archivní vědy, s. 2-23; Josef Žabka, Spisová služba v SSSR a kompletování státních archivů, s. 24-29; Zlatuše Kukánová, Uchovávání a konzervace magnetofonových pásek v sovětských archivech, s. 30-32; Vácslav Babička, Automatizace v sovětském archivnictví, s. 33-46; Materiály: Normy, směrnice a metodická doporučení pro výstavbu a zařizování archivních budov, pro ukládání a vystavování archivních dokumentů (přeložil Tomáš Kalina), s. 47-139; Základní pravidla výběru dokumentů s opakovanou informací pro archivní uložení, s. 140-226; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 26, 1984, 253 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu za rok 1983 a plán politickoodborné činnosti na rok 1984, s. 1-20; Václav Podaný, Několik poznámek k problematice archivních rejstříků, s. 21-38; František Novák, Formalizované vyjádření informační potřeby, formulace badatelských dotazů ve srovnání s formulacemi obsahu dokumentů, s. 39-43; Milan Skřivánek, Tezaurus pro popis fondů okresních archivů, s. 44-114; Vácslav Babička, Terminologické poznámky, s. 115-133; Výzkum otázek matematického, lingvistického, informačního a technického zabezpečení automatizovaných informačně-rešeršních systémů pro dokumenty státních archivů, s. 134-175; K aktuálním problémům výběru archiválií, s. 176-200 (překlad Josef Žabka); Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 27, 1985, 268 s.

Jiří Široký, Kopírování a tisk, s. 1-152; Referáty přednesené na XXI. konferenci Table ronde des archives roku 1982 v Kuala Lumpur: Carmen Crespo Nogueira, Mikrofilm jako prostředek ochrany archiválií, s. 153-168 (překlad Zuzana Kalinová); Lajos Körmendy, Doplňkové mikrografické snímkování, s. 169-196 (překlad Vladimír Smetáček); Georges Weill, Náhradní mikrofilm a právní průkaznost mikroforem, s. 197-222 (překlad Tomáš Kalina); Daphne H. Giffordová, Fotografické kopírování pro veřejnost a využití mikroforem v archivních badatelnách, s. 223-241 (překlad Tomáš Fiala); Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 28, 1985, 189 s.

Kronika: Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1984 a plán činnosti na rok 1985, s. 1-16; Jiří Špét, Otázky prezentace dokumentů k novodobým dějinám, s. 17-55; Alena Bímová, Možnosti uplatnění expertních systémů při automatizovaném zpracování archivních informací, s. 56-68; Miroslav Klos, Na okraj článku Vácslava Babičky a Tomáše Kaliny Jednotný formulář archivního inventáře, s. 69-82; Vácslav Babička – Tomáš Kalina, Výsledky připomínkového řízení k návrhu jednotného formuláře archivního inventáře, s. 83-131; Viktor Vojtíšek, Mikrofiš v archivu, s. 132-138; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 29, 1985, 296 s.

František Martinek, Úvodní slovo k programu VI. semináře restaurátorů a historiků, s. 4-7; Viktor Heidingsfeld – Jiří Zelinger, Volné disperze polymerů, s. 8-25; Michal Ďurovič – Bruno Höge – Miroslav Široký, Disperzní lepidla v konzervátorské praxi, s. 26-64; Jozef Hanus, K niektorým vlastnostiam akrylátových disperzií, s. 65-73; Alois Orlita, Vypařovací biocidy v restaurátorské a konzervátorské praxi, s. 74-85; Petr Justa, Využití ionizujícího záření při likvidaci písní na archivním materiálu, s. 86-94; Miroslav Široký, Odkyselování pomocí methoximagneziummethylkarbonátu v organickém roztoku, s. 95-105; Jozef Hanus, Meranie kyslosti papiera indikátormi v konzervačnej praxi, s. 106-109; Miroslav Široký, Novodobé psací prostředky, s. 110-148; Jan Skoch, Nové druhy vazebních pergamenů, s. 149-152; Jan Josef, K nálezu zvláštního způsobu zpevnění knižního hřbetu – analysa materiálu, s. 153-154; Jaromír Bacílek, Několik poznatků o včelích produktech při konzervaci a restauraci památek, s. 155-159; Jiří Skalský, Tradiční způsoby povrchové ochrany dřeva v moderním pojetí, s. 160-163; František Martinek – Miroslav Široký, Poznatky ze studijní cesty na některá italská konzervační pracoviště, s. 164-176; Jozef Hanus, K niektorým otázkam starnutia papiera, s. 177-218; Jana Odvárková, Fyzikálně-mechanické změny uměle zestárlého papíru, s. 219-232; Jozef Hanus, Z činnosti výboru pre konzervovanie a reštaurovanie Medzinárodnej rady archívov, s. 233-241; František Martinek, Zajišťování vhodných klimatických podmínek v archivních a knihovních depozitářích jako nedílná součást konzervační péče o archivní a knihovní fondy, s. 242-269; František Křivánek, Snižování vlhkosti v těžko větratelných depozitářích, s. 270-274; Ivan Martinovský, Koncepce technického střediska fyzické péče o archiválie před 10 lety a dnes, s. 275-293.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 30, 1985, 180 s.

Kurs Automatizace v archivnictví. Hradec Králové 15.-16. 10. 1985: Jaroslav Vrbata, Vědeckotechnický rozvoj v dlouhodobé koncepci práce Státního ústředního archivu v Praze, s. 1-10; František Palko, Archívnictvo a informačné sústavy, s. 11-30; Vácslav Babička, Archivální informace, s. 31-51; Tomáš Fiala, Systémová analýza archivních činností, s. 52-74; Václav Podaný, Archivní rejstříky z hlediska vstupů a výstupů archivního informačního systému, s. 75-89; František Novák – Milan Čoupek, Komunikace uživatelů s archivním informačním systémem, s. 90-97; Tomáš Kalina, Využívání výpočetní techniky v archivech ČSR, s. 98-124; Ladislav Lešický, Lingvistické zabezpečení při zpracování archivního automatizovaného informačního systému, s. 125-137; Milan Skřivánek, Okresní archiv a automatizované informační systémy, s. 138-154; Alena Appelová, Výsledky experimentu s metódou SIUT v archívnictve, s. 155-163; Václav Strachota, Technické a programové zabezpečení automatizovaných archivních informačních systémů, s. 164-180.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 31, 1986, 231 s.

Kronika: Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1985 a plán politickoodborné činnosti pobočky na rok 1986, s. 1-13; Články: Zpráva o semináři „Marxisticko-leninská filozofie ve vztahu ke společenským vědám a zvláště k archivnictví“, s. 15-22; Vlasta Měšťánková, Vnitřní skartace ve zpracovaných fondech. Zákon vzájemného přechodu kvantitativních a kvalitativních změn, s. 23-25; Alena Nosková, Zákon přechodu změn kvantitativních ve změny kvalitativní a naopak. Aplikace při archivním zpracování plánovacích dokumentů, s. 26-31; Jaroslava Hoffmannová, K problematice kauzality v archivnictví, s. 32-38; Vácslav Babička, Nutnost a nahodilost, svoboda a nutnost. Některé projevy těchto filosofických kategorií v archivnictví, s. 39-51; Alexandra Špiritová, Obsah, forma a jejich aplikace na archivní teorii a praxi, s. 52-55; Josef Žabka, K problematice obsahu a formy při hodnocení písemností, s. 56-61; Vácslav Babička, Subjekt a objekt hodnocení, s. 62-69; Tomáš Kalina, Využití výpočetní techniky v archivech ČSR ve vztahu k archivní teorii a praxi, s. 70-78; Jaroslav Vrbata, Pokus o kvantitativní vyjádření kvalitativních ukazatelů v archivistice, s. 79-88; Jaroslav Vrbata, Hlavní rysy archivní politiky KSČ v podmínkách rozvinutého socialismu, s. 88-129; Materiály: Od farních matrik ke genealogiím. Úloha počítače v programu historicko-demografického výzkumu. Jacques Legare a Bertrand Desjardins, Výzkumný program historické demografie, Univerzita Montreal (přeložil Jiří Janouškovec), s. 130-139; A. Arad, Úvod do počítačového indexování archiválií (přeložil Tomáš Fiala), s. 140-164; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 32, 1987, 199 s.

Technické podmínky šíření archivních informací. Seminář. Praha 13. listopadu 1986. Sborník referátů: Tomáš Kalina, Archivní budovy jako informační pracoviště. Komunikační vazby, přenos informací a přeprava pramenů za účelem přímého badatelského využití, s. 1-93; Vítězslav Kudrna, Formy činnosti technického ústředí knihoven Státní knihovny ČSR, s. 94-124; Ladislav Kadleček, Technické prostředky v útvarech vědeckých, technických a ekonomických informací, s. 125-139; Jiří Široký, Příklady efektivní aplikace mikrografie v některých oblastech lidské činnosti, s. 140-149; Helena Sýkorová, Koncepce využití mikrografie ve Státním ústředním archivu v Praze, s. 150-163; Ivan Chalupecký, Organizácia mikrografických prác v archívnictve NDR, s. 164-174; Petr Kneř, Holografický záznam informace, s. 175-191; Stanislav Konečný, Výhled přístrojového a materiálního zabezpečení reprografie, s. 192-197.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 33, 1987, 319 s.

Články: Tomáš Kalina, Velké archivní budovy současnosti, s. 1-319.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 34, 1988, 286 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1986 a návrh plánu politicko-odborné činnosti na rok 1987, s. 1-15; Tomáš Fiala, Rozbor obsahu č. 20-30 Zpravodaje s ohledem na publikační činnost členů pobočky, s. 16-23; Jindřich Tomas, Přínos automatizovaného informačního systému pro poznání struktury JAF a jeho badatelské využití, s. 24-39; Tomáš Kalina, Fonodokumenty v archivech a archivní výstavba, s. 40-43; Vladimír Kaiser, Archivace zvukových záznamů, s. 44-72; Vladimír Hrubý, Melinex, nový ukládací systém Archivu České koruny, s. 73-89; Karel Samšiňák, Plísně a drobná fauna v archivu, s. 90-93; Materiály: Normy, směrnice a metodická doporučení pro výstavbu a zařizování archivních budov a pro ukládání a vystavování archivních dokumentů. Srovnávací edice, IV. část, s. 94-130; Karel Bolomský – Tomáš Kalina, Optimální členění a dimenzování prostorů v archivních budovách, s. 131-172; Viktor Vojtíšek, Soubor československých státních norem z oblasti reprografie (mikrofilm – mikrofiš), s. 173-189; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 35, 1989, 331 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1987 a návrh plánu politicko-odborné činnosti na rok 1988, s. 1-14; VII. seminář restaurátorů a historiků. Referáty. Kružberk u Opavy 1.-3. 11. 1988; Jaroslav Vrbata, Proměny fyzické péče o archiválie, s. 16-20; František Martinek, Specifické problémy konzervace a restaurace fondu Archiv České koruny, s. 21-35; Miroslav Široký, Konzervace pergamenových listin Archivu České koruny, s. 36-43; Roman Straka, Ukládání listinného souboru Archiv České koruny buijtenenovým systémem, s. 44-64; Jitka Šejharová, Restaurování voskových pečetí fondu AČK v minulosti a nyní, s. 65-73; Zlatuše Kukánová, K restaurování pergamenových listin z pohledu archiváře, s. 74-81; Kateřina Sadílková, Praktické zkušenosti při konzervaci a rekonzervaci AČK, s. 82-85; Jitka Šejharová, Poznámka k restaurování fondu AČK, s. 86-87; Ivan Galamboš, Konzervovanie a reštaurovanie pergamenového rukopisu a jeho knižnej väzby „Graduale Posoniense“ resp. „Antiphoniarum Bratislaviense“, ako je uvádzaný v poslednej súčasnej literatúre o stredovekých latinských kodexoch na Slovensku, s. 88-104; Bohumil Nuska, Několik poznámek k otázkám restaurování historických knižních korpusů, s. 105-113; Jiří Zelinger, Stabilita a stabilizace syntetických polymerů používaných v konzervátorské praxi, s. 114-126; Michal Ďurovič – Miroslav Široký, Vodné disperze syntetických polymerů v konzervátorské praxi, s. 127-186; Jiří Skalský, Materiály, vyráběné tukovým průmyslem a jejich zajištění, s. 187-190; Petr Řehák – Alois Orlita – J. Tkáč – jiřina Hanzlová, Účinek močoviny na kolagen pergamenu, s. 191-206; Antonín Krejčí, Nedestruktivní fotografické metody a postupy pro výzkum a disgnostiku uměleckých děl a kulturních památek, s. 207-217; Ivan Martinovský, Konzervace a výzkum pergamenu na 2. marburském kolokviu pomocných věd historických v roce 1987, s. 218-229; Jana Dernovšková, Iluminované a popsané pergameny – hlavní konzervační problémy, s. 230-251; Jana Dernovšková, Pigmenty, pojiva a inkousty iluminovaných a popsaných pergamenů, s. 252-270; Jiří H. Kocman, Některé poznatky z konzervátorských pracovišť Národní Széchényovy knihovny v Budapešti a Deutsche Bücherei v Lipsku, s. 271-277; Karel Samšiňák, Houby, s. 278-285; Petr Justa, Dezinfekce historických listin pomocí ionizujícího záření, s. 286-295; Miroslav Široký, Srovnání efektivnosti neutralizačních metod, s. 296-322; závěry.

Zpravodaj pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 36, 1989, 181 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1988 a návrh plánu politicko-odborné činnosti na rok 1989, s. 1-19; Elo Rákoš, Formovanie archívnych fondov povereníctev, s. 20-33; Marie Bulínová, Zkušenosti z pořádání archivních fondů bez původní vnitřní struktury, s. 34-45; Věra Malá, Využívání fondů III. oddělení Státního ústředního archivu v Praze ke studiu stavebního vývoje Pražského hradu po r. 1918, s. 46-55; Alena Fejlková, Zkušenosti z pořádání archivních fondů z resortu paliv a energetiky v období socialismu, s. 56-61; Jindřich Tomas, Provenienční a pertinenční princip z hlediska vytváření zpřístupňovacích pomůcek, s. 62-66; Vácslav Babička – Jiří Vaněček, Pokus s metodou sémantického analyzátoru na archivních informacích, s. 67-84; Bronislava Bacílková, Účinnost desinfekčních opatření při konzervaci pergamenových listin a pečetí, s. 85-90; Materiály: Ochrana obrazů v minulosti (Fotografie, VEB Fotokinoverlag Leipzig, 1984. Valentin Fjodorovič Runge – Lydia Ivanovna Upitová), s. 91-95 (přeložil Vladimír Waage); Zprávy, Literatura.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 37, 1990, 246 s.

Zpráva o činnosti pobočky ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze za rok 1989 a plán činnosti na rok 1990, s. 1-13; Stanovy České informační společnosti, s. 14-21; Jaroslav Vrbata, Poznámky k některým otázkám teorie výběru archiválií, s. 23-29; Karel Bolomský, Meziarchiv – prostředek omezení přílivu písemností do archivů, s. 30-45; Rudolf Zitterbart, Vojenské archivnictví a postavení archivu ČSLA v systému vojenského archivnictví, s. 46-57; Tomáš Fiala, Poznámky ke vztahu skartačních předpisů a výběru archiválií, s. 58-68; Mária Kačkovičová, Spisové a skartačné poriadky a plány ústredných orgánov SSR, s. 69-88; Ivan Špatenka, Typový skartační rejstřík – jeden ze způsobů omezování nežádoucího přílivu písemností do podnikových archivů, s. 89-96; Ivan Štarha, Několik poznámek k výběru archiválií a spisové službě, s. 97-102; Karel Müller, Zkušenosti z výběru archiválií u Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, s. 103-107; Pavel Balcárek, Výběr archiválií ve veterinárních institucích Jihomoravského kraje, s. 108-120; Radka Edererová, Výběr archiválií z osobních archivních fondů, s. 121-131; Kateřina Smutná, K předarchivní péči a výběru archiválií v podnikových archivech, s. 132-136; Vojtěch Cekota, Zkušenosti z výběru archiválií u JZD v přerovském okrese, s. 137-148; Zbyněk Hrdina, Využití výpočetní techniky ve spisové službě Úřadu vlády ČSR, s. 149-151; Ivan Bittner, Automatizovaná evidence písemností ve spisovnách národních výborů, s. 152-156; Emil Kordiovský, Automatizace skartačního řízení v JZD, s. 157-163; Yvetta Koděrová, Práce s písemnostmi a výpočetní technika, s. 164-169; Anna Mayová, Výsledky aplikace výpočetní techniky v podnikovém archivu koncernu Kamenouhelné doly, Kladno 1986-1989, s. 170-186; Materiály: Emilie Benešová, Fotosbírka Státního ústředního archivu v Praze. Základní informace, s. 189-210; Zprávy; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 38, 1991, 63 s.

Referáty z II. konference českých archivářů. Archivnictví v České republice: Perspektivy – koncepce – plány, Zlín 9. – 10. října 1990: Vácslav Babička, Koncepce budoucí organizace a řízení českého archivnictví, s. 1-16; Kateřina Smutná, Budoucnost podnikového archivnictví, s. 17-24; Ivan Hlaváček, Několik zamyšlení nad možnostmi vědecké práce českého archiváře, s. 25-37; František Martinek, Hlavní směry archivní péče o fyzický stav archiválií s cílem jejich trvalého uchování, s. 38-56; Usnesení II konference českých archivářů, s. 57-58; Dopis předsedkyni České národní rady, s. 59-60; Dopis předsedovi vlády, s. 61-63.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 39, 1992, 339 s.

VIII. seminář restaurátorů a historiků. Železná Ruda – Špičák 25.-27. 6. 1991: Jiří Zelinger, Problémy degradace pergamenu a jeho uchování, s. 14-63; Bruno Höge – Michal Ďurovič, Metoda dolévání pergamenových listin, s. 64-68; Luboš Snížek – Julie Hejzlarová, Rekonzervace a restaurování poškozených listin z fondu AČK, s. 69-75; František Křivánek, Konzervace a restaurace pergamenových listin a voskových pečetí, s. 76-85; Luboš Snížek, Využití inertní atmosféry při ukládání archivních dokumentů, s. 86-102; Bohumil Štverák, Využití rentgenfluorescenční analýzy v restaurátorské praxi, s. 103-111; Zlatuše Kukánová, Zlaté buly ve Státním ústředním archivu v Praze a zjištění jejich ryzosti, s. 112-126; Jiří Vnouček, Knihy v ohrožení – lze restaurovat středověké knihy, aniž by došlo ke ztrátám informací?, s. 127-152; Lubomír Krupka, Úvaha na téma restaurování a převazba historických papírových vazeb, s. 153-156; Zlatuše Kukánová, Sfragistika a restaurátor, s. 157-168; J. H. Kocman, Tradiční výroba japonského papíru Washi a klasické japonské knihařství, s. 169-172; B. Bukovský – A. Maková, Poznatky z neutralizace papiera karboxymetanolátom horečnatým, s. 173-188; Hana Paulusová – Michal Ďurovič, Vliv klížení alkylketendimery na fyzikální a chemické vlastnosti papíru, s. 189-204; Jozef Hanus – Emília Hanusová, Príprava novej ČSN pre stály a trvanlivý papier pre archívne účely, s. 205-211; Miroslav Široký, Vliv alkoholových par na voskové pečeti, s. 212-225; Michal Ďurovič – Miroslav Široký – Bronislava Bacílková, Ethery celulosy v konzervátorské praxi, s. 226-243; Michal Ďurovič, Chemické aspekty bělení papíru knihovních a archivních sbírek, s. 244-257; Alois Orlita, Nový systém devitalizace plísní na historických písemnostech, s. 258-267; Bronislava Bacílková, Přehled dostupných dezinfekčních prostředků pro konzervátory a restaurátory a jejich působení na organismus, s. 268-283; Richard Wasserbauer, Antimikrobní ochrana archivních materiálů kombinovaným přípravkem na bázi antibiotik a včelího propolisu, s. 284-291; Martin Štifter – Miroslava Beranová, Metody mikrobiologického vyšetření archiválií, s. 292-296; Jiří Skalský, Materiály vyráběné Severočeskými tukovými závody, s. 298-300; Karel Andreys, Lukoprénové formy, s. 301-307; Jana Dernovšková – Hana Paulusová, Zkušenosti s povrchovou konzervací usňových vazeb historických knižních fondů, s. 308-313; Zlatuše Kukánová – Michal Ďurovič, Informace o činnosti komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při Státním ústředním archivu, s. 314-316; Hana Paulusová, Informace o mezinárodní konferenci konzervace papíru a knih v Budapešti 1990, s. 317-320; Jitka Šejharová, Informace o návštěvě restaurátorských pracovišť ve Florencii, s. 321-330; Literatura.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 40, 1992, 60 s.

3. konference archivářů České republiky: Zásady nového archivního zákona. Sborník příspěvků, Hradec Králové 17.-19. června 1991: Vácslav Babička, Pojetí archiválií v novém archivním zákoně, s. 5-10; Karel Bolomský – Tomáš Kalina, Předarchivní péče a spisová služba – návrhy pro nový archivní zákon, s. 11-18; Jaroslava Hoffmannová, Přístup k archiváliím a jejich zveřejňování, s. 19-27; Václav Ledvinka, Organizace a řízení archivnictví. I. Archivní správa a státní archivy, s. 28-34; Kateřina Smutná, Organizace a řízení archivnictví. II. Nestátní archivy, s. 35-37; Ivan Šťovíček, Československé vojenské archivnictví a archivní zákon, s. 38-44; Jaroslav Jásek, Ochrana a využívání archiválií technického typu, s. 45-48; Jindřich Růžička, O vědeckosti archivní práce a jejích předpokladech, s. 49-56; Eduard Mikušek, Nevypravitedlná potřeba a nouze, s. 57-58.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 41, 1993, 129 s.

4. konference archivářů České republiky – Archivy a veřejnost. Rožnov pod Radhoštěm 4.-6. 5. 1992: Jaroslav Mezník, Archivy a obnova historického vědomí, s. 5-8; Ivan Chalupecký, Archívy a obnova historického vedomia, s. 9-14; Vácslav Babička, Koncepce veřejných informačních služeb a archivy, s. 15-19; Ján Dubovský, Archívy a školy, s. 20-26; Zlatuše Kukánová – Lenka Matušíková, Archivy a školy, s. 27-34; Viktor Viktora, Archiv a literární historie, s. 35-38; Sáša Dušková, Několik připomínek k archivní praxi, s. 39-40; Jana Brychtová, Spolupráce podnikového archivu se školami, s. 41-42; Jindřich Schwippel, Archiv školou, s. 43-46; Karel Müller, Spolupráce Zemského archivu v Opavě s vysokými školami a jejich možnosti, s. 47-49; Zuzana Kollárová, Praktické využitie archívnych dokumentov vo vyučovacom procese základnych a stredných škól, s. 50-52; Marta Melníková, Závěry z příspěvku Archívy a regionálna historia na Slovensku, s. 53; Karel Jiřík – Ivan Štarha, Archivy a regionální historie, s. 54-70; Hana Slavíčková, O potřebě a možnostech historické vlastivědy na příkladu Děčínska, s. 71-77; Bohumír Roedl, Věda nebo osvěta – dilema archiváře v regionu, s. 78-81; Jiří Tywoniak, Archivy a historická vlastivěda Podblanicka, s.82-87; Jan Šťovíček, Národopisná dokumentace a archiválie, s. 88-94; Jiří Pešek, Vědecké konference k dějinám Prahy, s. 95; Vít Charous, Televize a archivy, s. 96-98; Kateřina Smutná, Podnikové archivy a právní původci, s. 99-103; Jan Šťovíček, K problematice archivů průmyslových podniků, písemných pozůstalostí a firemní literatury, s. 104-112; Eva Vrabcová, Archívy a pomoc občanom při realizácii zákonov o rehabilitácii, reštitúcii, privatizácii a transformácii, s. 113-116; Jaromír Charous, Zkušenosti z přípravy a uplatnění brožury „První pomoc…“, s. 117-122; Radana Rolčíková, Spisové fondy správy pro věci majetkové a devizové využívané při realizaci zákonů o rehabilitaci, restituci, reprivatizaci a transformaci, s. 123-125; Vladimír Hurdálek, Pomoc občanům při realizaci zákona o rehabilitaci, s. 126-128; Jiří Pešek, Nadace archivů a historických knihoven zemí Koruny české, s. 129.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 42, 1994, 97 s.

5. celostátní konference Archiváři – vzdělání a praxe. Smilovice 3.-5. 5. 1993: Zdeňka Hledíková, Studium na filosofické fakultě v Praze, s. 5-9; Ludmila Sulitková, Současný stav studia archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, s. 10-12; Karel Müller, Několik poznámek ke zkušenostem ze spolupráce Zemského archivu v Opavě s vysokými školami, s. 13-14; Jiří Paclík, Informace o jednooborovém studijním oboru historie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, s. 15-17; Tomáš Šimek, Studium archivnictví na FF MU v Brně očima studentů, s. 18-19; Eva Doležalová, Příspěvek ke studiu archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, s. 20-24; Jindřich Schwippel, Cesty k optimálnímu modelu vzdělávání archivářů, s. 25-34; Jaromír Charous, Několik poznámek ke zvyšování kvalifikace archivářů v západních zemích, s. 35-37; Kateřina Smutná, Praxe posluchačů III. ročníku archivnictví v Moravském zemském archivu, s. 38; Ivan Štarha, K problematice středního archivního školství, s. 39-41; Jiří Zelinger, Výchova chemiků – technologů konzervace a restaurování památek na VŠChT Praha, s. 42-51; Eva Gregorovičová, Informace o VII. kursu latinské paleografie a diplomatiky konané Státním archivem v Terstu, s. 52-58; Alena Pazderová, „Archivní techniky“ ve vyučovacím programu Ústavu pro výzkum rakouských dějin ve Vídni, s. 59-61; Ivana Bernášková – Libuše Maxová – Alena Slavníková – Eva Růžková, Zkušenost se zakládáním správních archivů na ministerstvech práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvu zemědělství, s. 62-67; Jana Carhová, Správní archivy a spisová služba v armádě České republiky, s. 68-70; Jana Machotková, Nová organizace spisové služby vyvolaná reorganizací a restrukturalizací v akciové společnosti Vítkovice, s. 71-73; Kateřina Smutná, Zkušenosti s uplatněním novely archivního zákona na úseku podnikových archivů, s. 74-76; Kateřina Smutná, Jednání sekce pro předarchivní péči a péči o archiválie hospodářských orgánů a organizací, s. 77-78; Vladimír Kaiser, Program Hyparchiv a jeho využití v Archivu města Ústí nad Labem, s. 79-81; Ivan Martinovský, Postavení archiváře v naší společnosti, s. 82-87; Jiří Novák, Zviditeľňovanie práce archivára v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici, s. 88-91; Otokar Havlín, Archivář – profesní znalec správy, s. 92-95; Věra Mašková, Pojetí práce Státního okresního archivu v Českém Krumlově v současné době, s. 96-97.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 43, 1997, 201 s.

IX. seminář restaurátorů a historiků. Referáty, Frenštát pod Radhoštěm – Trojanovice, 21.-23. září 1994: Alois Orlita, Konzervace historických třísločiněných a bílých vazebních usní po dvaceti letech (retrospektiva – inovace), s. 8-12; Jiří Skalský, Alfa-olfeliny, nový typ vosků, s. 12-14; Jana Dernovšková – Irena Kučerová, Výzkum a konzervace pergamenových listin, s. 14-22; Jana Dernovšková – Helena Jirasová – Jiří Zelinger, Sledování hygroskopicity konzervovaného pergamenu, s. 22-29; J. Dernovšková – D. Frankeová, Využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací FTIR v konzervátorské praxi, s. 30-32; Pavel Krkoška, Fenomén stálosti a trvenlivosti papiera ako nosiča materiálnych a kultúrnych hodnot, s. 32-42; Jozef Hanus – Magda Komorníková – Jarmila Minároková, Využitie výpočtového systému Mathematica pri sledovaní starnutia papiera, s. 42-49; Jozef Hanus – Emilia Hanusová – Jarmila Mináriková, Výroba stáleho papiera na Slovensku a jeho vlastnosti, s. 49-54; Jiří Zelinger, Tenzidy v konzervátorské praxi, s. 55-71; Michal Ďurovič, Chemické aspekty bělení papíru knihovních a archivních sbírek II, s. 72-106; Jiřina Strnadová, Konsolidace papírové podložky deriváty celulosy, s. 107-123; Vladimír Bukovský, Naše poznatky z používania karboxymetanolátu horečnatého pri neutralizácii papiera, s. 124-127; Barbora A. Hřebíčková, Identifikace anorganických pigmentů metodou polarizační mikroskopie (PLM), s. 128-130; Ivan Vaněček, Skanovací elektronový mikroskop a jeho užití při průzkumu památek, s. 131-133; Ondřej Lehovec, Dolévání a jeho modifikace, s. 134-136; Jiří Vnouček, Přístup restaurátora k restaurování vzácných písemných památek, s. 137-141; Zlatuše Kukánová, Složení olověných bul ve Státním ústředním archivu, s. 142-147; Hana Paulusová, Studium vlastností laminační fólie Filmoplast R, s. 147-172; Jiří Zelinger, Působení světla a UV záření na archivní a muzejní fondy, s. 172-178; Bronislava Bacílková, Hmyzí škůdci v archivech, knihovnách a muzeích, s. 178-191; Jana Dernovšková, Informace o projektu STEP, s. 191-193; Karel Sedláček, Konzervace a restaurování v Zemském archivu v Opavě, s. 194-195; Bohumil Černý, Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, s. 195-197.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 44, 1996, 130 s.

6. celostátní konference archivářů ČR – Výpočetní technika v archivnictví, Benešov 2.-4. května 1995: Vladimír Růžek, O smyslu výpočetní techniky v archivnictví, s. 5-15; Jiří Úlovec, Výpočetní technika a spisová služba. Teorie a současná praxe, s. 15-20; Jozef Šeregi, Nekoĺko poznámok o výpočtovej technike a automatizácii v štátnych archívoch Slovenskej republiky a o ich aplikácii v administratívnom systéme MV SR, s. 20-24; Tomáš Kalina, Zkušenosti s databázovými programy v oblasti předarchivní péče ve Státním ústředním archivu v Praze, s. 24-49; Martin Seidler, Využití výpočetní techniky pro evidenci podnikových archivů a spisoven (P.E.P.A) – zkušenosti a perspektivy, s. 50-54; Karel Müller, Evidence pečetí pomocí výpočetní techniky, s. 54-57; Vácslav Babička, Lingvistické aspekty automatizovaných informačních systémů v archivnictví, s. 57-64; Kateřina Smutná, Možnosti využití programu Archiv Ive státních archivech a nestátní sféře, s. 65-68; Hubert Valášek, Zhodnocení dosavadního využití výpočetní techniky ve státních archivech, s. 68-74; Emil Kordiovský, Výpočetní technika v jihomoravských okresních archivech, s. 74-78; Eva Ješutová, Výpočetní technika v archivních a programových fondech Českého rozhlasu, s. 79-83; Jindřich Schwippel, Užití počítačů v decizní oblasti Akademie věd ČR, s. 83-87; Oldřich Smola, Přenosné počítače v archivnictví, s. 87-95; Tomáš Jakl, Výuka výpočetní techniky na Filosofické fakultě University Karlovy se zřetelem k využití výpočetní techniky v archivnictví, s. 96-99; Oskar Macek, Druhy datových nosičů a jejich vhodnost pro použití v archivnictví z hlediska dlouhodobého uložení informací, s. 100-104; Kevin Schürer, Archiving electronic public records: problems and possibilities, s. 104-120; Jaroslava Hoffmannová, Písemné historické prameny na optických discích, s. 120-127; Petr Kolín, Diskusní příspěvek, s. 127-130.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 45, 1998, 94 s.

7. celostátní konference archivářů ČR – Badatelna a badatelé (využívání a ochrana archiválií). Benešov 5.-7. 5. 1997: Vladimír Růžek, Archivy a veřejnost, s. 5-11; Bohumír Roedl, Archiváři, informace a badatelé. Několik poznámek k limitům při využívání archiválií, s. 12-16; Marta Matýsková, Zkušenosti z práce badatelen Zemského archivu v Opavě, s. 17-21; Vladimíra Hradecká, Využívání archivních fondů v SOA Praha – vývojové trendy, s. 21-25; Lenka Matušíková, Proměny badatelských témat ve studovnách SÚA Praha, s. 25-28; Vladimír Waage, Stručně o koncepci a činnosti studovny Státního ústředního archivu v Praze, s. 29-38; Anna Kubíková, Provoz badatelny v archivu s menším počtem pracovníků, s. 38-41; Jaroslav Čáp, Využívání archiválií badatelskou veřejností v SOkA Náchod, s. 41-45; Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela, Zkušenosti z práce v badatelně Státního okresního archivu v Olomouci (informace o projektu „společné badatelny“), s. 45-52; František Zřídkaveselý, Archivy a badatelé – ve světle I. konference archivních pracovníků Jihomoravského kraje v Brně 2. a 3. března 1961, s. 53-56; Jana Fojtíková, Archiv bez badatelny. Historie a současnost hudebního archivu Muzea české hudby, s. 56-59; Marie Ryantová, Několik zkušeností z badatelny z dolnosaského státního archivu ve Wolfenbüttelu, s. 59-63; Bořivoj Indra, Krádeže archiválií v zahraničí, s. 64-67; Michal Wanner, Stav a perspektivy evidence archivních pomůcek prostřednictvím programu Archivní pomůcky (ARKY), s. 67-71; Karel Waska, K problematice archivních pomůcek, s. 72-74; Marie Macková, Úvody k archivním inventářům a autorská práva jejich autorů, s. 75-77; Jana Machotková, Archivní pomůcky a využívání archiválií v archivu a.s. Vítkovice, s. 77-82; Markéta Kabelková, Hudební archiv Muzea české hudby – geneze hudebního fondu a evidenčních pomůcek, s. 83-89; Jindřich Schwippel, „Subjektivní prameny“ – akvizice, zpřístupnění, využívání, s. 89-94.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 46, 1998, 43 s.

Podnikové archivnictví – historie, současnost a perspektivy. Vítkovice 21.-22. 4. 1998: Karel Müller, Podnikové archivnictví – historie, současnost a perspektivy, s. 4; Kateřina Smutná, K vývoji podnikového archivnictví a jeho legislativy, s. 5-7; Bohumír Brom, Aktuální problémy předarchivní péče v současném českém hospodářství, s. 8-11; Rút Macurová, Nové vznikající podnikové archivy a spisová služba v nových společnostech, s. 12-13; Martin Seidler, Možnosti a formy dalšího vzdělávání podnikových archivářů, s. 14-19; Miloš Šárek, Počátky podnikového archivnictví v bývalém Ostravském kraji, s. 20-23; Lubomír Bajger, Soustavnou instruktážní činností ke zpracování informačních přehledů o severomoravském podnikovém archivnictví, s. 24-26; Jana Machotková, Úkoly a význam podnikového archivu na příkladu archivu akciové společnosti Vítkovice Ostrava, s. 27-30; Libuše Jaklová, Organizace archivnictví v Lesích ČR po r. 1992, s. 31-32; Ladislava Nohovcová, Vznik a umístění archivu Škoda, s. 33-35; Oldřich Klepek, Stav a úkoly archivu akciové společnosti OKD, s. 36-43.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 47, 2000, 32 s.

8. konference archivářů České republiky ČR – Archivy „on-line“. Prachatice 5.-7. 5. 1999: Oskar Macek – Michal Wanner, Co by se stalo kdyby? Problémy a možné důsledky vyplývající z využívání výpočetní techniky ve společnosti, s. 4-10; Ladislav Macek, Činnost pracovní skupiny pro výpočetní techniku ve východočeských okresních archivech, s. 10-16; Blažena Przybylová – Josef Šerka, Prezentace Archivu města Ostravy na internetu, s. 16-19; Věra Mašková, Českokrumlovské archivy v oficiálním informačním systému regionu Český Krumlov, s. 19-20; Jana Machotková, Evropský průvodce po archivech bank a podniků, s. 21-22; Petr Kolín, Státní okresní archiv Liberec a internet, s. 22-24; Pavol Šalomon, Archív Otvorenej spoločnosti Sorosovej nadácie, s. 24-25; Pavol Šalomon, Archiv Otevřené společnosti a jeho regionální působnost, s. 26-32.

Zpravodaj pobočky ČIS při Státním ústředním archivu v Praze, č. 48, 2004, 218 s.

9. konference archivářů České republiky – Archivy a veřejná správa. Opava 5.-7. 5. 2001: Vácslav Babička, K reformě veřejné správy, s. 5-12; Peter Kartous, Návrh nového archívneho zákona v SR, s. 13-17; Lydia Baštecká – Ladislav Macek – Marie Macková – Jana Poddaná, Regionální archivy a veřejná správa, s. 18-23; Bohdan Kaňák, Hospodářské zabezpečení činnosti státních okresních archivů v podmínkách reformy veřejné správy, s. 24-26; 10. konference archivářů České republiky – Teorie, praxe a věda v archivech. Jindřichův Hradec 5.-7. 5. 2003: Jindřich Schwippel – Zdeněk Šamberger, K projektu archivní terminologie, s. 30-34; František Hoffmann, Archiv, struktura, strukturalismus, s. 35-44; Helena Smíšková, Archivář, archivní teorie a práce v archivu, s. 45-50; Hana Kábová, Vývoj zpřístupňování osobních fondů v Archivu AV ČR, Archivu NM a Literárním archivu PNP, s. 51-73; Martina Švadlenová, Archivní pomůcky k institucionálním fondům Archivu Akademie věd ČR, s. 74-81; Martin Seidler – Simona Binarová, Realita podnikového archivnictví, s. 82-85; Milena Běličová – Miroslava Vandrovcová, Zkušenosti Archivu Národního muzea s evidenční databází Bach a přizpůsobení pořádání fondů tomuto programu, s. 86-89; Vácslav Babička, Terminologie jako svědectví o stavu oboru a jako úkol, s. 90-99; Eva Šmilauerová, Ještě k novele Základních pravidel, s. 100-103; Milada Sekyrková, Teorie, praxe a věda v archivu po povodni aneb změny priorit, s. 104-107; Zdeněk Martínek, Archivní zpracování menších fondů komunální samosprávy, s. 108-114; Tomáš Baletka, Pořádání archivů obcí – metodika ano či ne, s. 115-117; Jaroslava Brichová, Problémy a úskalí pořádání církevních fondů katolické církve se zvláštním zřetelem na farní a děkanské archivy na Moravě a ve Slezsku, s. 118-131; Lenka Martínková, Praktické a teoretické problémy zpracování fondů vikariátních, děkanských a farních úřadů z jihovýchodních Čech, s. 132-136; Robert Radim Novotný, Archiválie a celostátní evidence sbírek v českých muzeích, s. 137-142; Libuše Jaklová, Koncepce hlavního archivu LČR, s.p., od jeho vzniku a její postupná realizace, s. 143-152; Jan Pelant, Kartotéka jako samostatný typ archiválií? Pravidla pro zpracování, s. 153-182; Václav Bůžek – Marie Ryantová, Spolupráce s archivy a výuka archivnictví na Historickém ústavu Jihočeské univerzity, s. 183-184; Jana Koutná, Možnosti a výhledy vědecké, ediční a publikační činnosti v jihočeských archivech, s. 185-187; Ivana Ebelová, Zkušenosti s ediční činností studentů v archivech, s. 188-192; Bohdan Kaňák, Spolupráce olomouckého okresního archivu s Univerzitou Palackého při výuce novověké paleografie, s. 193-195; Emil Kordiovský, Podíl mikulovského archivu na zpracování historie obcí okresu, s. 196-201; Daniel Doležal, Malé zamyšlení nad ediční činností archivů po roce 2002, s. 202-210; Miroslav Koudela, Projekt „Paměti obcí olomouckého regionu“, s. 211-213; Pavel Vaněk, Badatelské studium vojenských kronik pohraniční stráže v Archivu MV Brno-Kanice, s. 214-216; Irena Veverková, Slánský obzor, vlastivědné periodikum, s. 217-218.

Napsat komentář