Stanovy spolku

Čl.1
Základní ustanovení

 1. Česká informační společnost, z. s. –  pobočný spolek při Národním archivu (dále jen pobočka) je organizační jednotkou České informační společnosti, z. s. (dále jen ČIS) a má právní subjektivitu.
 2. Sídlo pobočky je v Praze a má působnost na území celé České republiky.
 3. Pobočka používá ve vnitřním styku zkrácený název ČIS při NA, z. s.

Čl. 2
Účel pobočného spolku

 1. ČIS při NA, z. s., sdružuje fyzické osoby za účelem uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů, které mají vztah k činnosti jednotlivých archivních pracovišť. Oborová působnost pobočky zahrnuje všechny obory archivních činností, jako archivnictví, knihovnictví, restaurování archiválií, reprodukce archiválií, dokumentace, informatika apod. Svou činností přispívá k rozvoji odborné úrovně členů a využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce.

Čl. 3
Formy činnosti

 1. Obsahem činnosti pobočky je odborné vzdělávání, šíření informací, diskuze o nových poznatcích z teorie a praxe a odborná vyjádření. Děje se tak formou přednášek, kurzů, seminářů, konferencí, odborných exkurzí a dalšími aktivitami. Při této činnosti spolupracuje s příslušně působícími orgány a dalšími organizacemi, zapojuje se do výzkumu, vývoje a inovací.
 2. Pobočka vykonává vedlejší hospodářskou činnost, podporující hlavní činnost spolku, např. vydáváním a prodejem odborných periodických a neperiodických publikací, vybíráním vstupného a účastnických poplatků na akce pobočky apod.

Čl. 4
Vznik členství

 1. Členství v pobočce může být individuální, kolektivní nebo čestné. Její členové nejsou automaticky členy ČIS, z. s., pokud o toto členství nepožádají.
 2. Individuálním členem pobočky se může stát každý občan starší 18 let bez ohledu na národnost a státní příslušnost, který souhlasí s jejími cíli. Členství vzniká dnem, kdy výbor pobočky rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Ta obsahuje následující údaje: jméno a příjmení, vědecké tituly, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailo­­vou adresu, zaměstnavatele a volitelně údaje o profesních zájmech, jakož i datum a podpis žadatele.
 3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která k jednání s výborem pověří člena statutárního orgánu. O jejím přijetí rozhoduje členská schůze pobočky.
 4. Čestnými člen pobočky se mohou stát fyzické osoby, které si o naplňování jejích cílů získaly mimořádné zásluhy. Na návrh výboru je volí členská schůze pobočky. Ta má také právo čestné členství zrušit, pokud by člen hrubým způsobem porušil stanovy.
 5. Pobočka vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm vede pokladník pobočky. Seznam slouží pouze pro vnitřní potřebu spolku.

Čl. 5
Zánik členství

 1. Individuální členství zaniká na základě oznámení člena o vystoupení, jeho úmrtím nebo vyloučením pro hrubé porušení stanov. Důvodem pro vyloučení může být též pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin spáchaný proti jinému členu pobočky nebo v souvislosti s činností spolku. Členství rovněž zanikne, pokud člen po dva roky neuhradí členský příspěvek, a to ani po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, jež mu byla řádně doručena.
 2. O zániku členství rozhoduje výbor pobočky, o případných námitkách rozhodne členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno v listinné podobě nebo e-mailem s doručenkou a vyloučený člen může do tří měsíců navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů

 1. Individuální člen má právo zejména:
  • podílet se aktivně na činnosti pobočky
  • volit a být volen do funkcí v pobočce
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti
  • využívat členských výhod, včetně snížených cen za placené služby
  • vyžádat si bezplatné potvrzení o členství a zaplacení členského příspěvku
 2. Individuální člen je povinen:
  • dodržovat stanovy ČIS, z. s., a stanovy pobočky
  • hradit členské příspěvky včas a ve stanovené výši
  • účastnit se členských schůzí a spolurozhodovat o činnosti spolku
  • odpovědně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován
  • hájit zájmy a poslání pobočky a svým jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu
  • sdělovat výboru změny údajů uvedených v přihlášce
 3. Pro kolektivní členy platí tato práva a povinnosti modifikovaně, zejména nemají právo volit a být voleni do funkcí v pobočce.
 4. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako individuální členové, jsou však zbaveni povinnosti hradit členské příspěvky.

Čl. 7
Orgány pobočky

 1. Orgány pobočky jsou: členská schůze, výbor, předseda a revizní komise.


Členská schůze

  • Nejvyšším orgánem pobočky je členská schůze, která je svolávána nejméně jednou ročně. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku nebo revizní komise podá podnět k jejímu svolání.
  • Schvaluje změny stanov, schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období, bere na vědomí zprávu revizní komise, stanoví výši členských příspěvků, schvaluje rozpočet a plán činnosti na další období, přijímá kolektivní členy a volí čestné členy pobočky. Zasedání členské schůze připravuje a svolává výbor, a to alespoň třicet dnů před jejím konáním.
  • Členská schůze volí na pětileté funkční období výbor a revizní komisi pobočky, a to volbou rovnou, přímou a tajnou.
  • Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech individuálních členů pobočky. Zastupování člena na členské schůzi na základě plné moci je přípustné, avšak z textu plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění. Plná moc nemusí být ověřena.
  • Pokud se členská schůze nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet, koná se náhradní členská schůze 1 hodinu po plánovaném začátku řádné členské schůze, nebo ji svolá výkonný výbor do patnácti dnů od původního termínu s nezměněným programem tak, aby se konala do šesti týdnů od původního data. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
  • Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných individuálních členů pobočky. Zastoupení člena na členské schůzi pobočky je možné na základě plné moci, z níž musí vyplývat rozsah zmocnění a nemusí být ověřena. Způsob hlasování si zvolí členská schůze sama, volba výboru a revizní komise probíhá tajným hlasováním.
  • Výbor zajistí vyhotovení zápisu do třiceti dnů od ukončení členské schůze. Ze zápisu musí být zřejmé, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen pobočky má právo do zápisů ze schůzí nahlížet.

Výbor

  • Výbor pobočky je kolektivním statutárním orgánem. Je nejméně pětičlenný. Na své první schůzi, která se sejde do 14 dnů od členské schůze, která jej zvolila, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Za svou činnost odpovídá členské schůzi pobočky. Při poklesu členů výboru méně než na polovinu je možné jej doplnit z náhradníků, kteří dostali při volbě alespoň dva hlasy, nebo kooptací, jež je podmíněna schválením na nejbližší členské schůzi.
  • Schází se alespoň čtyřikrát ročně, v případě akutní potřeby může jednání proběhnout elektronicky, o čemž pořídí svolavatel zápis. Výbor koordinuje a rozvíjí činnost pobočky, přijímá individuální členy, zajišťuje výběr členských příspěvků, sleduje plnění rozpočtu v hospodaření pobočky.
  • Výbor může přijímat rozhodnutí jen tehdy, je-li přítomna většina členů výboru, a to nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
  • Členům výboru pobočky nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna, je však možné jim refundovat dopravní a jiné nezbytné náklady, vyplývající z jejich funkce.

Předseda

  • Jménem výboru a celé pobočky jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty. V případě nepřítomnosti předsedy a nebezpečí z prodlení může po konzultaci s předsedou podepsat právní dokument místopředseda nebo jednatel. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
  • Písemnosti hospodářské a peněžní povahy spolupodepisuje pokladník.
  • Předseda svolává výborové schůze podle potřeby a řídí je, dohlíží na řádnou činnost výboru a realizaci usnesení členské schůze. V nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.


Revizní komise

  • Revizní komise vykonává kontrolní činnost zejména v oblasti hospodaření pobočky. Je tříčlenná, ze svého středu volí na první schůzi předsedu. Členové nesmí být členy výboru nebo být zaměstnanci pobočky. Předseda komise se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním. Komise má právo se kdykoliv přesvědčit o stavu jmění a nahlížet do všech spisů a dokladů pobočky.

Čl. 8
Hospodaření

 1. Hospodaření pobočky se řídí platnými zákony a rozpočtem sestavovaným na období kalendářního roku. Nutné výdaje nad jeho rámec povoluje výbor pobočky.
 2. Majetek pobočky tvoří hmotné statky a finanční prostředky, včetně salda vůči jiným subjektům. Pobočka hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
 3. Příjmy tvoří:
  a) členské příspěvky, b) příspěvek na konkrétní činnost nebo aktivitu, schválený ČIS, z. s.,
  c) příjmy z vlastní odborné činnosti pobočky,
  d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
  e) dary a dotace.

Čl. 9
Zánik a likvidace pobočky

 1. Pobočka může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením či splynutím s jiným spol­kem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného občan­ským zákoníkem. Na dobrovolném rozpuštění se musí usnést řádná nebo mimořádná člen­ská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů oprávněných přítomných členů. Tato schůze pro­vede též volbu likvidátora, pokud ho neurčí soud.
 2. Likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění pobočky a zpřístupní jej vhodným způsobem všem jeho členům.
 3. Při zániku pobočky likvidátor vypořádá její případné dluhy. Zbylý majetek tvoří likvidační zůstatek, který podle rozhodnutí členské schůze přejde na spolek, zabývající se v České republice stejnou nebo podobnou činností.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami a stanovami ČIS, z. s., se řídí občanským zákoníkem.

Stanovy byly schváleny členskou schůzí České informační společnosti, z. s. – pobočky při Národním archivu dne 15. března 2016. Stanovy vstupují v platnost jejich přijetím členskou schůzí a nabývají plné účinnosti dnem, kdy budou vloženy Městským soudem v Praze do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

PhDr. Lenka Matušíková, 
předsedkyně pobočného spolku

 

Napsat komentář